Obchodní podmínky.
Obchodní podmínky společnosti Libero Style, s.r.o.
Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti při nákupu na webovém portálu www.tehotenska-moda.net provozovaném společností: Libero Style s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, IČ: 24717509, DIČ: CZ24717509, plátce DPH
Vysvětlení pojmů:
Dodavatel, prodávající je společnost Libero Style s.r.o., Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, osoba která při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je také podnikatelský subjekt, který prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo služby.
Odběratel, kupující je spotřebitel, který nakupuje zboží nebo služby dle platné kupní smlouvy a nejedná v rámci své obchodní nebo podnikatelské činnosti. 
Kupující, který není spotřebitel, ale podnikatel a uzavírá kupní smlouvu na zboží nebo služby v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, se bude řídit dle platného obchodního zákoníku.
Kupní smlouva vzniká mezi prodávajícím a kupujícím objednáním zboží nebo služby. Úprava kupní smlouvy je možná pouze po domluvě obou stran nebo ze zákonných důvodů.
Objednání zboží:
Kupující vybere zboží z nabízeného sortimentu a vloží do nákupního košíku, kde řádně vyplní objednávkový formulář a vybere si možnost dopravy a platby. Po dokončení nákupu bude na e-mail uvedený kupujícím zasláno potvrzení a rekapitulace objednávky. V případě telefonického objednání budou osobní údaje kupujícího zadávány pracovníkem naší společnosti a potvrzení objednávky proběhne ústně, nebo odesláním informačního e-mailu. 
Ceny zboží a služeb jsou uvedeny včetně DPH. V průběhu vyplňování objednávkového formuláře je kupující informován o celkové ceně objednávky včetně souvisejících poplatků (způsob platby, doprava, služby).
Zrušení objednávky je možné pouze se souhlasem obou stran, v opačném případě je prodávající povinen nabídnout alternativní řešení.
Odeslání zboží:
Po vyplnění a odeslání objednávkového formuláře bude objednané zboží připraveno v co nejkratší době k expedici. Kupujícímu je umožněn osobní odběr na naší pobočce: Libero Style s.r.o. Na Stráni 1313, Karviná Ráj, 73401. V případě volby dopravy prostřednictvím přepravní společnosti bude kupující avizován jeden den před samotným doručením prodávajícím.
Termín dodání objednávky je závislý na dostupnosti zboží nebo služby, dostupnosti jsou uvedeny u každého produktu. Objednávka se považuje za doručenou po přijetí zboží na adresu uvedenou zákazníkem. Převzetí zboží osobně na pobočce je stvrzeno předávacím protokolem.
Způsob dopravy:
V případě, že kupujícímu nevyhovuje osobní odběr, je umožněno doručení prostřednictvím soukromých přepravních společností, které jsou uvedeny v nákupním košíku. Tato služba dopravy je zpoplatněna vždy dle charakteru zboží, kupující je o její výši informován při její volbě.
Způsob hrazení ceny za zboží:
Kupující má možnost objednávku hradit bezhotovostně, v hotovosti, nebo využít možnost splátek prostřednictvím smluvních partnerů. Nabízené způsoby platby jsou
 bankovní převod
 dobírka
 platba kartou u přepravní společnosti (tato služba je umožněna pouze u vybraných dopravců)
 platba v hotovosti na pobočce


Převzetí zboží:
Pro bezproblémové dodání doporučujeme kupujícímu před odebráním zboží zkontrolovat jeho stav. Daňový doklad není přikládán ke zboží. V okamžiku předání zásilky dopravci je kupující vyrozuměn informačním e-mailem, kdy daňový doklad je součástí zaslaného zboží. 
Komunikace s kupujícím
Veškerá komunikace mezi prodávajícím a kupujícím probíhá prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy nebo kontaktování prodávajícího (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.
Podmínky záruky a reklamace:
Spotřebiteli je poskytována záruka na dodané zboží v délce 24 měsíců. Podnikateli jsou záruční podmínky upraveny dle domluvy před objednáním.
Dodávané zboží již nemusí disponovat záručním listem. V případě záruční opravy u autorizovaných servisů je nutností předložit prodejní doklad. Při reklamaci u prodávajícího postačí doložit, že nákup proběhl u něho. Pokud záruční list je součástí zboží, je možné po uplynutí zákonné lhůty 14 dní na vrácení zboží, zaslat na naši pobočku k dodatečnému potvrzení.
V případě, že se na zboží vyskytla v průběhu záruční doby vada, která nebyla způsobena zákazníkovým nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době zákazník právo na řádnou reklamaci zboží. Dodavatel či servisní středisko posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí nebo mu bude reklamované zboží bezplatně zasláno přepravní službou.
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou, není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Reklamaci je možné nahlásit telefonicky nebo emailem. Přijetím reklamace prodávajícím nabývá povinnost vyřešit reklamaci do 30-ti dní dle zákona č. 634/1992 Sb.
Odstoupení od kupní smlouvy:
Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající nesplní smluvené podmínky dodání. Spotřebitel, který nekupuje zboží od prodávajícího má dále v souladu s § 53, odst. 7 a § 54 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz nebo vyplní formulář pro odstoupení od kupní smlouvy. Peníze je možné vrátit též v hotovosti na pobočce prodávajícího  Libero Style s.r.o. Na Stráni 1313, Karviná Ráj, 73401. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14 denní lhůty. Vracené zboží zasílejte na adresu pobočky  Libero Style s.r.o. Na Stráni 1313, Karviná Ráj, 73401. Obchodní zákoník uvádí, že podnikateli je umožněno odstoupení od kupní smlouvy po domluvě s prodávajícím.

Odstoupení od kupní smlouvy není možné u zboží, které bylo na žádost kupujícího upraveno nebo jinak pozměněno.
Ochrana osobních údajů:
Dodavatel shromažďuje se souhlasem zákazníků osobní údaje zákazníků, a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení. Tyto údaje slouží především pro komunikaci se zákazníkem a pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu. Na tyto kontakty je možno zasílat v budoucnu nabídky a jiné záležitosti spojené s nabídkou www.tehotenska-moda.net. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě.

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím od 1. 1. 2014.